Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2015

worthlive
2155 e898
Reposted fromtaSowa taSowa
worthlive
1523 ca00 500
Reposted fromxpetqa xpetqa
worthlive
9260 92c8
Reposted fromtaSowa taSowa
worthlive
5909 ac2d
Reposted fromtaSowa taSowa
worthlive
8082 ad8a
Reposted fromxpetqa xpetqa
worthlive

Nawet nie wiesz, ile jest w Tobie siły. Nie wiesz, ile możesz znieść i ile jeszcze dla Ciebie przygotowano. Nigdy nie spotyka nas większe nieszczęście niż to, które możemy udźwignąć. Twoje życie jest na Twoją miarę. I nawet, gdy coś przygniata Cię do ziemi, pamiętaj, że od dna też można się odbić.

— znalezione
Reposted fromnihuhu nihuhu viamaryjanejanis maryjanejanis

April 23 2015

worthlive

April 16 2015

worthlive
2322 fc84
Reposted fromtaSowa taSowa
worthlive
2328 ae5c 500
Reposted from0 0 viafind-balance find-balance

April 15 2015

worthlive

April 14 2015

8964 1da5 500

April 06 2015

worthlive
Reposted fromlouve louve via21gramow 21gramow
worthlive
1031 dd02
Reposted frommysli mysli viafind-balance find-balance
worthlive

March 31 2015

worthlive
9570 8093 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viawhatelse whatelse

March 30 2015

worthlive

March 24 2015

worthlive
8480 2fb7
Reposted fromrol rol
worthlive
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viafind-balance find-balance
worthlive

March 20 2015

worthlive
2509 a622
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl